Članstvo
Članstvo

Članica/član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja z navedenimi  dejavnostmi,   sprejme ta statut in v ta namen poda pisno pristopno izjavo, v kateri izjavi, da  želi postati članica/član društva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Članice/člani društva lahko postanejo pod enakimi pogoji tudi tuji državljani. Pravna oseba , ki opravlja isto dejavnost, kot jo opravlja društvo, ne more pristopiti k društvu. Pravno osebo, ki bo pristopila k društvu zastopa pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik.


Društvo ima redne in častne članice/člane.Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima veliko zaslug na področju delovanja društva. Naziv podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. . Če častna članica/častni član hkrati ni članica/član društva, nima pravice odločanja v organih društva.


Pravice članov društva

Pravice članic/članov društva so:
 • da volijo in so izvoljene/izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva,
 • da uresničujejo svoje osebne interese v dejavnostih društva,
 • da dajejo predloge in pobude organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
 • da so seznanjene/seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • da sprejmejo nagrade ter pohvale za delo ter za dosežene uspehe v društvu.


Dolžnosti članov društva

Dolžnosti članic/članov društva so:
 • da spoštujejo statut društva in druge akte, sklepe, odločbe organov društva ter varujejo njegov ugled ,
 • da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
 • da se izpopolnjujejo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše članice/člane,
 • da redno plačujejo članarino,
 • da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, ki jih ima društvo .


Prenehanje članstva

Članstvo v društvu preneha:
 • s prostovoljnim izstopom
 • izključitvijo na podlagi disciplinskega ukrepa
 • s črtanjem iz evidence društva
 • s smrtjo
 • s prenehanjem društva.
S prenehanjem članstva prenehajo tudi vse funkcije in pravice v društvu. Članica/član se lahko izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.
O izključitvi članice/člana odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep se izda v skladu z določbami disciplinskega pravilnika. 

Uvodnik

Potopisno društvo "Kam po Sloveniji" (v sklopu katerega deluje največji internetni izletniški portal www.kam.si) za namen svojega delovanja organizira delavnice, okrogle mize, dogodke, pripravlja izlete in ekskurzije po celi Sloveniji (občasno pa gremo tudi izven meja). Večina naših dogodkov  temelji na bogati  naravno - kulturni dediščini, saj verjamemo, da mora biti ta pomembna sooblikovalka turistične ponudbe.

Preberi več...

PrijavaLogotip