Namen
Namen društva Kam po Sloveniji  je pospešiti razvoj turizma, vpeljati nove smernice in zagotoviti razvoj kvalitetne in raznovrstne ponudbe turistom in prebivalcem Slovenije.
Svoj namen društvo uresničuje z organiziranjem izobraževanj o smernicah v turizmu in kako le - te uspešno upoštevati pri razvoju turistične ponudbe v Sloveniji.

Poleg tega društvo sodeluje:
 • z dajanjem pobud
 • s prirejanjem in organizacijo različnih projektov,  tečajev,  delavnic, simpozijev, seminarjev;

Društvo opravlja tudi naslednje raziskovalne dejavnosti:
 • povezovanje, sodelovanje in vzdrževanje stikov z drugimi organizacijami v Sloveniji in tujini;
 • članstvo v ustreznih zvezah na vseh ravneh povezovanja;
 • sodelovanje z regionalnimi občinskimi organi, s skupnostmi, ki delujejo na območju regije, ter z drugimi množičnimi in družbenimi organizacijami.

Dodatne dejavnosti:
 • izdelava informativnih brošur;
 • priprava in urejanje spletnih strani
 • organizacija dogodkov
 • informiranje in izobraževanje turističnih ponudnikov in javnih organizacij                    
 • izdajanje periodičnih informativnih publikacij v elektronskih oz. tiskanih oblikah;
 • založniška dejavnost s področja dejavnosti društva;
 • organiziranje javnih prireditev;Pridobitna dejavnost se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi ter se opravlja v obsegu, potrebnem za doseganje namenov in nalog društva.

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom društva in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva. Društvo opravlja izobraževalne dejavnosti, svetovalne dejavnosti, priprava projektov, raziskovalne dejavnosti in organizacijske dejavnosti. Z tovrstnimi dejavnostmi želi društvo omogočiti svojim članom in simpatizerjem  čim boljše poznavanje Slovenije in posredno pospešiti turistično prepoznavnost krajev in znamenitosti, ki so bili do sedaj manj prepoznavni. Društvo bo tako organiziralo različne akcije in  projekte (predavanja o posameznih krajih, postavitev turističnih smerokazov,izdelava brošur, spletnih strani….) v povezavi z lokalnim prebivalstvom.

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka društvo opravlja kot pridobitne dejavnosti, in sicer le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.


 
 

Uvodnik

Potopisno društvo "Kam po Sloveniji" (v sklopu katerega deluje največji internetni izletniški portal www.kam.si) za namen svojega delovanja organizira delavnice, okrogle mize, dogodke, pripravlja izlete in ekskurzije po celi Sloveniji (občasno pa gremo tudi izven meja). Večina naših dogodkov  temelji na bogati  naravno - kulturni dediščini, saj verjamemo, da mora biti ta pomembna sooblikovalka turistične ponudbe.

Preberi več...

PrijavaLogotip