Splošni pogoji poslovanja
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA POTOPISNEGA DRUŠTVA “KAM PO SLOVENIJI”

Potopisno društvo Kam po Sloveniji  ( v nadaljevanju Društvo)v sklopu svojega delovanja organizira delavnice, predavanja, izlete, strokovne ekskurzije in druge oblike delovanja za potrebe uresničevanja zastavljenih ciljjev. Vse naštete aktivnosti so za člane društva brezplačne oziroma morajo člani društva pokriti le organizacijske  stroške in stroške morebitne namestitve, hrane in prevoza.
Pod enakimi pogoji se dejavnosti društva lahko udeležujejo tudi simpatizerji  in podporniki Društva, s tem, da so dolžni poravnati tudi druge stroške ( organizacija, stroški predavateljev,…). V primeru, ko Društvo organizira strokovno ekskurzijo ali izlet, se le-teh lahko udeležujeo tudi nečlani Društva pod spodaj navedenimi pogoji:


Splošni pogoji  za nečlane društva pri organizaciji strokovnih ekskurzij in izletov:


1. Prijave

Prijave za izlete sprejema Društvo pisno, preko maila ali osebno.Potnik ob prijavi izpolni prijavni dokument, v katerem je dolžan navesti točne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Ob prijavi potnik vplača prijavnino in akontacijo. Če je naročnik pravna oseba, lahko predloži naročilnico ali pisno naročilo. Ko se potnik prijavi za izlet pisno in vplača prijavnino ter akontacijo ali predloži dokument o plačani prijavnini in akontaciji (kopijo virmana ali položnice), velja njegova prijava za potrjeno.

Veljavnost programa in pogodbe:
Program izleta je sestavni del pogodbe. V primeru neujemanja pogojev med pogodbo in programom za katerega se potnik prijavlja, so veljavni pogoji iz programa. V primeru spremembe programa zaradi sprememb katerihkoli prevozov v programu ali drugih sprememb, so potniki o tem obveščeni najkasneje 5 dni pred odhodom. V tem primeru veljajo novi pogoji za izvedbo potovanja.

2. Plačilo
Potnik ob prijavi plača akontacijo v znesku, ki je naveden pri posameznem aranžmaju; če znesek akontacije ni naveden, le-ta znaša 30% cene aranžmaja. Preostali del plača najkasneje 10 dni pred začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da potnik preostalega dela cene aranžmaja ne plača v predvidenem roku, Društvo upošteva, da je odpovedal aranžma in se sklicuje na določila o potnikovi odpovedi iz 5. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Zaključene skupine imajo lahko tudi drugačne plačilne pogoje.
 
3. Storitve, vključene v ceni aranžmaja
V ceni aranžmaja so vštete storitve navedene v programu ter organizacija potovanja. Cene veljajo na osebo razen,če ni v programu drugače določeno.
 
4. Dodatne storitve in doplačila
Posebne storitve so storitve, ki niso vključene v ceno izleta (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno. Če so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, jih potnik doplača k ceni aranžmaja (ob prijavi) na prijavnem mestu. Število potnikov, ki je potrebno za izvedbo posameznega izleta je navedeno v programu.

5. Cene
Cene za izlete so navedene v programih in veljajo od dneva objave programa. Društvo si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega ter v primeru spremembe cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev oz., če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katere je potovanje izračunano (900. člen OZ). Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10%, ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Če so v programih navedeni dodatni pogoji in določila oz. spremembe, veljajo tiste navedbe, ki so napisane v programu.
 
6. Potnikova odpoved potovanja ali sprememba potovanja
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja.Pisna odpoved šteje v obliki podpisane prijavnice na sedežu društva ,poslanega faksa ali elektronskega sporočila. V tem primeru ima društvo pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:
 - do 30 dni pred odhodom: 10 % cena aranžmaja
- 29 do 22 dni pred odhodom: 20 % cene aranžmaja
- 2l do 15 dni pred odhodom: 30 % cene aranžmaja
- 14 do 10 dni pred odhodom: 50 % cene aranžmaja
- 9 do 1 dni pred odhodom: 80 % cene aranžmaja
- znotraj 24 ur pred začetkom opravljanja storitve: 100% cena aranžmaja
Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le - ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih društvu narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. Ob ustni odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi Društvo. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem potnik lahko prekine potovanje samo na svojo željo, na osnovi pisne izjave o prekinitvi. V primeru prekinitve potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.
 
7. Odstopnina in zavarovanje odpovedi
Če potnik ob prijavi predvidi možnost, da se zaradi določenih okoliščin potovanja ne bo udeležil, lahko plača odstopnino. Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja samo ob predložitvi ustreznega potrdila, ki mora vsebovati naslednje:  datum poslabšanja zdravstvenega stanja, kratko anamnezo bolezni, ki je zavarovancu onemogočila potovanje, vrsto terapije, podatek, da bolniška odsotnost sovpada z začetkom poslabšanja zdravstvenega stanja. Odstopnina aranžmaja je 5% od vrednosti osnovne cene potovanja. S programom se lahko določi tudi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča.. Če potnik ne prične potovanja na dan, ki je določen kot začetek in potovanja pred začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila.V primeru, da potnik odpove potovanje zaradi višje sile, pa ni plačal odstopnine, ima društvo pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

8. Potni dokumenti
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Potnik je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta. Društvo za neprijetnosti ali celo prisilno prekinitev potovanja ne odgovarja. Potnik je dolžan pridobiti vizume za države, v katere potuje in za katere so vizumi potrebni. Če pa potnik te obveznosti ne izpolni, društvo ravna po določilih o odpovedi potovanja.

9. Carinski in devizni predpisi
Potnik je dolžan upoštevati carinske in devizne predpise R Slovenije in držav, v katere potuje. Če zaradi neupoštevanja le - teh potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
 
10. Odpoved potovanja ali sprememba programa
Društvo si na osnovi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje pet (5) dni pred odhodom, oziroma najmanj dva dni pred odhodom za enodnevni izlet, če je za potovanje prijavljenih nezadostno število potnikov. V nasprotnem primeru pa je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
- potovanje z avtobusom najmanj 30 ( ali drugače,če je navedeno v programu) potnikov
- potovanje z rednimi letali po Evropi najmanj 20 potnikov
- potovanje z letali na medcelinskih progah najmanj 15 potnikov
- potovanje s posebnimi letali, vlaki ali ladjami najmanj 80% zasedenosti
Društvo si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med potovanjem nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti. Društvo si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda na potovanje v primeru spremembe letalskega voznega reda ali v primeru višje sile, prav tako pa tudi pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje, na primer nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati. Brez vsake odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu Društvo ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. Potnikom lahko zagotovi le storitve v spremenjeni obliki v okviru obstoječih možnosti. V primeru, da Društvo odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega vračila vplačane cene aranžmaja, nima pa potnik v primeru odpovedi pravice do vračila stroškov vizumov, potrebnih za države, kamor naj bi potoval ali stroškov cepljenj, ki so bili v programu zahtevani. Društvo o kakršnikoli spremembi programa potnike pred odhodom obvesti. Dokončni razpored ogledov se določi na samem potovanju, tako da je program kar najbolje usklajen z vremenskimi razmerami in urniki za oglede znamenitosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa zaradi višje sile. V tem primeru ni dolžan vračati vplačanega zneska ali njegovega dela. V primeru, da situacija Društvu na kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, jih lahko namesti v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije. Društvo ni odgovorno za zamude letal, ladij ali vlakov, prav tako pa tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki so posledica takih zamud.
 
11. Reklamacije oziroma pritožbe
- Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Društvo  le - te vsebinsko ne obravnava.
- Brez pisne reklamacije Društvo ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.
- Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Društvo take reklamacije ne bo obravnaval.
- Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.
- Če po krivdi Društva ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru,ko  ima Društvo pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.
 
12. Prtljaga
Društvo ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago.

13. Izguba dokumentov
V primeru, da potnik medi izletom  izgubi dokumente ali so mu le - ti ukradeni, so pa potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik priskrbi nove na lastne stroške. Pri urejanju formalnosti v zvezi z dokumenti se lahko za pomoč obrne na vodjo potovanja.Če pa mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.
 
14. Uporaba podatkov
Društvo vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z  Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja.
 
15. Končna določila
Splošni pogoji, ki so na voljo na naslovu agencije so enaki tistim na internetni strani  Društva . V primeru spora med strankama, je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
 
Ljubljana, Februar  2008
 

Uvodnik

Potopisno društvo "Kam po Sloveniji" (v sklopu katerega deluje največji internetni izletniški portal www.kam.si) za namen svojega delovanja organizira delavnice, okrogle mize, dogodke, pripravlja izlete in ekskurzije po celi Sloveniji (občasno pa gremo tudi izven meja). Večina naših dogodkov  temelji na bogati  naravno - kulturni dediščini, saj verjamemo, da mora biti ta pomembna sooblikovalka turistične ponudbe.

Preberi več...

PrijavaLogotip